ข่าวสารประชาสัมพันธ์ K-Payment Gateway

 • เรียน ท่านผู้ใช้บริการ K-Payment Gateway (บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย)
  เรื่อง ธนาคารเปิดให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรอเมริกันเอ็กซเพรส (American Express Card) บนระบบ K-Payment Gateway

    ธนาคารกสิกรไทยเพิ่มศักยภาพให้ร้านค้าออนไลน์ด้วยการเปิดให้บริการรับบัตรอเมริกันเอ็กซเพรส ในการชำระค่าสินค้าและบริการบนระบบ K-Payment Gateway จากผู้ถือบัตรทั่วโลก

    ปัจจุบันจำนวนบัตรอเมริกันเอ็กซเพรส มีผู้ถือบัตรมากกว่า 100 ล้านใบ ทั่วโลก และเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรที่มีศักยภาพกำลังซื้อสูง อีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นโอกาสของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ของธนาคารฯ ในการเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพดังกล่าว

    ทั้งนี้ร้านค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มการรับบัตรอเมริกันเอ็กซเพรส โดยติดต่อฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการ

  • คุณจารุวรรณ บุญภาพ อีเมล์: jaruwan.boon@kasikornbank.com โทร. 0 2470 1807

  • คุณธารารัตน์ พัฒนาวงศ์ อีเมล์: tararat.p@kasikornbank.com โทร. 0 2470 1806

  ขอแสดงความนับถือ
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 • Dear K-Payment Gateway Merchant
  Subject Acceptance of American Express card via K-Payment Gateway

    To expand your online business via K-Payment Gateway Service, KBank would like to announce that KBank has now accepted American Express card. Currently, more than 100 million American Express cards have been issued to high potential shoppers all over the world. This is a good opportunity for merchants to expand e-commerce businesses 24 hours.

    The merchants who are interested in applying for American Express card acceptance, please contact Retail and SME e-Business department

  • Jurawan Boonpab Email: jaruwan.boon@kasikornbank.com Tel:0 2470 1807

  • Tararat Pattanawong Email: tararat.p@kasikornbank.com Tel: 0 2470 1806

  Best Regards
  KASIKORNBANK PCL.

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร